419- ارزیابی فرضیات حل­های تحلیلی جریان فوق بحرانی در كانال­های خمیده با روشهای عددی

مطالب دیگر:
🔗مقياس نيازهاي رواني (PNS)🔗مقياس ارزيابي تعلل ورزي تحصيلي (TPS)🔗مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني)🔗مقیاس خود کارآمدی شرر🔗مقیاس خودکارآمدی تحصیلی🔗مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI🔗مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران (2004، به نقل از جمشیدی و همکاران، 1388)🔗نسخه ي فارسي پرسشنامه ي نظم‌جويي شناختي هيجان (CERQ- نسخه 18 آیتمی)🔗پرسشنامه خودكارامدي كاريابي🔗پرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)🔗پرسشنامه اتیسم طفولیت(CHAT)🔗پرسشنامه باورهاي كاريابي🔗پرسشنامه بررسي رابطه بین ذهنیت فلسفی و عملکرد مدیران مدارس شهرستان خوی در سال تحصیلی 90-91🔗پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi)🔗پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ – C)🔗پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری🔗پرسشنامه رسميت در سازمان🔗پرسشنامه رغبت🔗مبانی نظری روانشناسی درباره عملکرد اجرایی مغز🔗جستاري پيرامون ادعاي تعارض علم و دين 22- 33🔗جعل حديث🔗مبانی نظری کارشناسی ارشد درباره عملکرد حرکتی🔗جلوه هاي طبيعت در قرآن🔗مبانی نظری فراشناخت و دانش فراشناختي🔗مبانی نظری عوامل و شرایط مؤثر در یادگیری
|دانلود فایل با عنوان|jrg
مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی فرضیات حل­های تحلیلی جریان فوق بحرانی در کانال­های خمیده با روشهای عددی علیرضا شمخالچیان - دانشجوی کارشناسی ارشد آب- دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد محمدرضا جعفرزاده - دانشیار گروه عمران- دانشکده مهندسی دانش...