427- پیشنهاد روش مدلسازی برای انجام تحلیل های غیرخطی در ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمانهای بنایی غیر مسلح

|دانلود فایل با عنوان|jrg
مشخصات نویسندگان مقاله پیشنهاد روش مدلسازی برای انجام تحلیل های غیرخطی در ارزیابی آسیبپذیری ساختمانهای بنایی غیر مسلح صادق دردائی جوقان - دانشجوی دوره دکتری سازه دانشگاه تربیت مدرس حمزه شکیب (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۹۱۲) استاد گروه سازه دانشگا...