431- ارائه روش آنالیز پیشنهادی طیفی شبه استاتیكی به منظور تحلیل شبه دینامیكی سازه ها در برابر زلزله و بررسی میزان دقت آن نسبت به روشهای موجود

|دانلود فایل با عنوان|jrg
مشخصات نویسندگان مقاله ارائه روش آنالیز پیشنهادی " طیفی شبه استاتیکی" به منظور تحلیل شبه دینامیکی سازه ها در برابر زلزله و بررسی میزان دقت آن نسبت به روشهای موجود عباس تاج الدینی - کارشناس ارشد سازه، دانشگاه یزد حسینعلی رحیمی - دکترای مهندسی سازه، اس...